فرآیند سرمایه گذاری

فرآیندها

فرآیند سرمایه‌ گذاری
 • درخواست پذیرش

  درخواست پذیرش

 • بررسی درخواست

  بررسی درخواست

 • ارائه در حضور کارشناس

  ارائه در حضور کارشناس

 • ارائه در حضور سرمایه گذاران

  ارائه در حضور سرمایه گذاران

 • راستی آزمایی

  راستی آزمایی

 • مذاکره و عقد قرارداد

  مذاکره و عقد قرارداد

 • سرمایه گذاری

  سرمایه گذاری